Òbviament la successió per mort és la manera més econòmica per transmetre béns i drets, tenint en compte que hi ha importants reduccions i bonificacions. En la pràctica els grups familiars I i II (fills, cònjuge o parella, néts i pares) pràcticament no paguen impost de successions.

 Ara bé, en moltes ocasions podria interessar fer donació en vida. Per exemple, els diners per ajudar a un fill o adquirir un habitatge o fer un negoci, o d’un immoble per tal de que aquest el pugui gaudir abans d’hora sense haver d’esperar la mort.   

 Així doncs, caldrà fer les següents consideracions:

 1.- En les donacions desapareixen les reduccions i subvencions, per la qual cosa la quota a pagar finalment serà les que es derivin d'aplicar els tipus impositius. Aquestes són 5% fins a 200.000 euros i un 7% fins a 600.000 euros. Per exemple, per una donació de 300.000 euros s'aplicaria la tarifa següent:

 Fins a 200.000.- .................... 5%.............. 10.000,00. €

Resta de 100.000.- ............... 7%................ 7.000,00. €

Total........................................................ 17.000,00. €

Resultant tipus................. 5.66% 

 2.-A Catalunya aquestes donacions no són atribuïbles al pagament de la legítima, que pot correspondre a l'hereu de l'herència, si el difunt no ho expressa en aquest sentit en el seu testament. Ara bé, aquestes donacions, en els deu anys anteriors a la seva mort, han de computar com a bens de l’herència per fer el càlcul de la legítima.

 3.-Les donacions també tributen com increment o benefici patrimonial de l’ IRPF, com si es tractés d'una compra. El preu de la transmissió serà el del valor de la donació.

 4.-Les donacions també tributen per la Plusvàlua municipal, com així succeeix amb les herències.

 Finalment hauria d'esmentar l'existència d'una reducció del 95% del valor donat, fins a un màxim de 60.000 euros, per a la donació de diners per a l'adquisició de la primera residència o per la donació d'una propietat de les mateixes característiques, sempre i quan:

 1.-La donació es formalitzi amb escriptura pública.

 2.-La persona que rep la donació sigui un descendent del donant i de menys de 37 anys, o tenir un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

 3.-Que aquesta persona tingui una base imposable total, menys els mínims personal i familiar, en l’IRPF,  no superior a 36.000 euros.

 També hi han reduccions del 95% per a donacions per l'adquisició d'actius d’una empresa o negoci i les participacions en empreses. També per a les donacions de diners per constituir o adquirir una empresa o negoci o participacions socials, sempre que sigui a favor d'un cònjuge o descendent amb una sèrie de requisits.