Com reclamar les despeses d’hipoteca?

La sentència del Tribunal Suprem de 23 de desembre de 2015 ha iniciat una interpretació que afavoreix la declaració d'abusivitat  i per tant la nul·litat de la clàusula que desplaça al prestatari, en els préstecs amb garantia hipotecaria,  al pagament de la totalitat de les despeses del formalització, inscripció,  gestió i fins i tot les de tributació.

Com a conseqüència d’això s’han iniciat  les corresponents reclamacions judicials de  les despeses de notari, gestor de l'escriptura, inscripció en el Registre de la Propietat i Impost d’Actes Jurídics Documentats.

No hi ha unanimitat en les respectives sentències dels tribunals pel que fa a les quantitats que han de ser retornades, però sí que predominen les sentències que declaren l’ abusivitat de la clàusula. És a dir, si interposem una reclamació judicial obtindrem l'estimació de la demanda pel que fa a la declaració de abusivitat, però el resultat efectiu del reintegrament  de les despeses pot ser diferent. Alguns tribunals admeten el pagament de les despeses d’inscripció i de la distribució entre les dues parts les de notari, sense tenir en compte el rescabalament de l'impost. Altres només les de notari i registre. I d'altra banda unes altres admeten tot.

El que sí sembla bastant reiterat, tot i que no en totes les sentències, és la condemna en costes a l'entitat bancària, per considerar que l'acció principal, és a dir la declaració d'abusivitat de la clàusula en qüestió, ha estat apreciada pel Tribunal.

És per això que recomanem la corresponent reclamació judicial de  totes les despeses pagades per l'escriptura d'hipoteca, és a dir, minuta de notari, factura del gestor, factura del  Registre de la Propietat i liquidació  de l’Impost d’Actes Jurídics Documentats. Si el Tribunal no estima la reclamació total, rebrem en tot cas una part i, molt probablement, el banc  haurà de pagar les costes judicials.

La reclamació es pot realitzar no només pels préstecs existents, sinó també pels vençuts, perquè  al tractar-se d’una nul·litat radical, no prescriu l’acció, tal com es pronuncien els tribunals.

La demanda també es pot interposar davant els jutjats del domicili de l’actor o demandant.

Endavant i bona sort!! Sempre assessorat per un advocat.