Àrees d’activitat

Les àrees d'activitat d'aquest despatx comprenen bàsicament el dret civil i mercantil, amb una àmplia experiència en l'àmbit judicial que ha anat desenvolupant des del principi de la seva tasca com advocat. L'experiència en dret processal, és a dir en la interposició de demandes i tramitació de processos judicials, és fonamental en l'activitat professional d'un advocat.

En definitiva el dret es materialitza en aquest moment. És la sentència judicial la que estableix el dret. Per tant un advocat que domini el dret processal negociarà millor els assumptes amb el lletrat contrari perquè no tindrà por a una actuació judicial i podrà valorar amb millor precisió la decisió d'anar als tribunals.

En concret doncs les matèries d'especialitat són les següents:

 

En l'àmbit civil:

Dret de família

 • Procediments de separació i divorci, tant de mutu acord com contenciosos.
 • Parelles de fet.
 • Procediments de reconeixement i impugnació de filiació, paternitat i maternitat.
 • Expedient judicial d'adopció.
 • Capitulacions matrimonials.
 • Liquidació de règim de comunitat de bens.
 • Incapacitats: tutela i curatela.

L'àmbit matrimonial implica un tractament respectuós per part del lletrat, que ha de tractar l'assumpte amb certa delicadesa i respectant sempre l'àmbit interpersonal de la parella en crisi.

Haurà d'intercedir sempre per trobar una solució negociada abans d'interposar una demanda contenciosa, sobretot quan es veuen involucrats fills menors d'edat. Des del primer moment de la crisi s'ha de consultar l'advocat per conèixer els drets i no realitzar algun moviment en fals del que ens en poguéssim penedir.

Contractes en general

 • Arrendaments urbans i similars.
 • Compravendes de bens immobles.
 • Constitució d'associacions, fundacions i altres societats civils.
 • Contractes de permuta per edificacions.
 • Contractes en general en l'ordre civil.

Qualsevol contracte que es proposi ha de ser revisat per un advocat, qui l'indicarà els pros i els contres del mateix i li orientarà sobre les conseqüències i efectes que li pot ocasionar.

Els arrendaments urbans tenen una problemàtica especial i afecten de forma directa a l'àmbit personal, per la qual cosa s'han de signar amb ple coneixement de les seves conseqüències. Al mateix temps el propietari ha de conèixer també els seus deures i obligacions per tal de poder administrar de forma més rentable el seu patrimoni.

Especial interès tenen les compravendes dels immobles. S'han de conèixer les càrregues que sobre les mateixes existeixen, el seus possibles vicis ocults (amb especial menció a l'aluminosi), els seu estat urbanístic i la veritable titularitat del venedor. En definitiva doncs s'ha de actuar amb seguretat davant qualsevol operació immobiliària. L'advocat és qui millor li orientarà.

Comunitat de Propietaris

S'ha de fer especial menció a l'àmbit de l'anomenada Propietat Horitzontal, de la qual ningú se'n escapa. Hi ha elements de la nostra propietat que compartim amb els demés i això genera òbviament problemes de tot tipus.

L'advocat li assessorà per tal que conegui els seus drets i pugui exercitar-los si és necessari. Com propietari pot impugnar les actes de les reunions i realitzar les oportunes reclamacions contra la seva Comunitat de Propietaris per la via judicial.

Testaments i herències

Sempre és recomanable deixar establerta l'última voluntat, per tal de que el patrimoni vagi a parar a les persones que tu desitges. Sempre és convenient atorgar testament. De no fer-ho, la llei estableix uns successors legítims, però que en segons quins casos poden no coincidir amb els desitjos d'un mateix. És el cas de l'herència dels fills. Aquests són els hereus per llei i al cònjuge li correspon només l'usdefruit. Per tant és recomanable atorgar testament. A més es facilita la designació dels hereus, ja que, de no fer-ho, s'haurà de realitzar un altre tràmit davant de Notari, o el Jutjat en el seu cas, amb més cost i temps.

En el cas de no haver-hi testament, l'ordre a succeir a Catalunya és el següent: 1er.: fills, amb l'usdefruit de tota l'herència del vidu o vídua. 2on.: a falta de fills, el cònjuge supervivent. 3er.: a falta de fills i cònjuge, els pares. 4art.: a falta de fills, cònjuge i pares, els germans. 5è.: a falta dels anteriors, els altres parents en línia col·lateral fins al quart grau. 6è.: a falta de tots els altres, succeeix la Generalitat de Catalunya.

La mort d'un familiar comporta una nova activitat a realitzar: tramitar l'herència. És a dir, realitzar tots els actes per tal de que els drets i bens del difunt es transmetin als hereus. Això presenta un treball d'estudi i valoració del cost de l'herència. S'ha de determinar i valorar el caudal relicte, atorgar la corresponent escriptura d'inventari i adjudicació d'herència, liquidar l'Impost de Successions i inscriure els bens a nom de l'hereu en el Registre de la Propietat, liquidant en el seu cas l'Impost de Plusvàlua del municipi corresponent.

Una qüestió important és la “llegítima”, que és la part de l'herència de la qual el testador no pot disposar. A Catalunya correspon a una quarta part del valor total de l'herència, a repartir entre tots els llegitimaris a parts iguals. Succeeix que en moltes ocasions no es coneix aquest dret i no es reclama. Per exemple, si l'hereu ha fet testament anomenant la seva esposa hereva de tots els seus béns, els fills, i a falta d'aquests els pares, podran reclamar la quarta part de la llegítima i l'hereva podrà pagar-la en efectiu o en béns de l'herència. L'acció per la reclamació prescriu als 15 anys des de la mort del testador. Els únics llegitimaris són els fills i, a falta d'aquests, els pares del difunt .

Accidents de trànsit

La circulació amb vehicles implica un clar risc per les persones i les coses, per la qual cosa existeix l'obligació de circular amb contracte d'assegurança. Per tant tots els danys i lesions patits en un accident de circulació hauran de ser indemnitzats per una companyia d'assegurances. La qüestió radica doncs en tramitar adequadament la reclamació per poder treure de la Companyia d'assegurança la millor indemnització.

En aquest cas, és imprescindible encomanar el cas a un lletrat independent de qualsevol companyia d'assegurances, que no es vegi vinculat a cap d'elles. Tal independència li permetrà poder exigir amb el major rigor la corresponent indemnització.

Aquest despatx no cobra quantitat alguna d'honoraris pel cas de que la reclamació no arribés a bon fi. Només es perceben si el cient cobra la corresponent indemnització. A més, part d'aquests honoraris serien atesos per la pròpia companyia d'assegurances del client, ja que en la majoria de les pòlisses d'assegurances s'ofereix tal cobertura.

Responsabilitat civil i consum

L'activitat diària implica sempre risc. Quan caminem, agafem un transport, fem esport, etc... podem patir un dany, que sempre és indemnitzable quan s'ha ocasionat per culpa d'un altre: per la seva actuació, per una dolenta instal·lació, manteniment, etc. Moltes vegades i per desconeixement perdem l'oportunitat de reclamar. La llei ens ho permet i només ens requereix que la reclamació la realitzem abans de que passi un any.

També a la nostra vida diària contractem serveis en general i adquirim bens de consum. L'advocat li informa dels seus drets i reclama si es necessari el servei mal prestat o el be adquirit defectuosament.

Responsabilitat patrimonial de l'Administració

La constitució estableix clarament el deure d'indemnitzar als particulars per les lesions patides com a conseqüència del funcionament dels serveis públics. Per tant haurem de saber quan es produeix aquesta circumstància.

L'advocat l'informa i li tramita tota la reclamació, arribant si cal fins als Tribunals. Pensem en alguns exemples: la caiguda per no trobar-se en condicions el paviment d'una ciutat, el dany patit en l'establiment pel tancament per obres del carrer que impedeix l'accés del públic al local, etc.

 

 

En l'àmbit mercantil:

Contractació en general

En l'àmbit de les empreses la contractació pot ser molt diversa, per la qual cosa a manera d'exemple es poden indicar els següents:

 • Acords de confidencialitat
 • Contractes de Compte en Participació
 • Contractes de Distribució
 • Contractes de subministrament
 • Prestació de serveis
 • Compravenda de participacions socials o accions
 • Arrendaments
 • Contracte d'agència
 • Contractes de col·laboració o representació
 • Contractes de publicitat
 • Poders i mandats
 • Compravenda mercantil

Societats

Sol·licitud de denominacions socials i constitució de tot tipus de societats mercantils amb redacció del seus corresponents estatuts socials. Assessorament en general de l'empresa.

Redacció d'actes de Consell d'Administració i Juntes de socis o accionistes de societats en general. Defensa dels interessos de grups de socis i impugnació d'acords socials.

Insolvències

Assessorament en general sobre situacions de crisis empresarials. Gestió del tancament empresarial i liquidació de la societat. Presentació i tramitació de concurs davant el corresponent Jutjat Mercantil.

La llei obliga a l'empresari a presentar concurs en el termini dels dos mesos següents a la data en que hagués tingut coneixement o hauria de conèixer el seu estat d'insolvència. Tal incompliment, junt amb altres comportaments negligents, pot ocasionar la responsabilitat personal dels administradors de la societat. Per tant, està clar que per no assumir tal responsabilitat els administradors han de ser molt cautes amb la seva gestió: portar els comptes al dia presentant-los anualment en el Registre Mercantil, no realitzar operacions fraudulentes o pernicioses pel patrimoni de la societat i sobretot, en el moment de tenir coneixement de l'estat d'insolvència de la societat, presentar immediatament el corresponent concurs davant els Jutjats Mercantils de la província respectiva.
Scroll to Top
UA-52089637-1